Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
1. Az adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő megnevezése: EURONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 3000 Hatvan, Kisfaludy út 23.
Postacím: 3000 Hatvan, Kisfaludy út 23.
Képviseli: Tótpál Jánosné
Cégjegyzékszám: 10-06-022330
Adószám: 23253814-2-10
Honlap: www.kisfutar.hu

2. Az adatkezelés célja, alapfogalmak:
Az EURONIC Bt adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a www.kisfutar.hu/adatkezelesi-szabalyzat címen.
Az EURONIC Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és
kollégánk megválaszolja kérdését.
Az EURONIC Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az EURONIC Bt (továbbiakban: Adatkezelő) a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
minden esetben a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak
eleget téve bizalmasan kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az adatkezelés során Adatkezelő minden kapcsolódó jogszabály, kiemelten az információs
önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvényt és az EU 2016/679-es rendeletben előírtak
alapján tájékoztatja partnereit a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.
A Felhasználónak lehetősége van megismerni az Adatkezelési szabályzatot
 a kisfutar.hu honlapra történő belépés után,
 a hirdetésfeladási folyamat során,
 névjegy-, vagy egyéb dokumentum-megrendelési folyamat során
 műsorszervezési tevékenység során

3. Értelmező rendelkezések, az adatvédelmi szakkifejezések
jelentése, alapfogalmak:
Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt
közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adta azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is- adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Képviselő: adott cég, intézmény szerződésben rögzített képviselője, akinek személyes adatai
– szerződéses jogalap okán – nyilvános adatnak minősülnek.
Érintett: Olyan természetes személy, akit képviselő jelölt kapcsolattartóként, szoftverünk
felhasználójaként, vagy munkatársként az adott cégnél/intézménynél. Abban az esetben, ha
egy adott kapcsolattartó, felhasználó, vagy munkatárs adatát képviselő bocsájtotta cégünk
rendelkezésére, akkor az átadott, vagy rendelkezésre bocsájtott személyes adatok
tekintetében cégünk adatfeldolgozói minőségben vesz részt az adatkezelésben és az
adatkezelő ebben az esetben az átadott adatok képviselője.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása illetve a jogszabályi felhatalmazás, mely a
Ptk. szerződéskötéssel kapcsolatos előírásain alapul.

4. Adatkezelési alapelveink
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény illetve –
törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból- az adathordozótól vagy adatátvitel módjától függetlenülharmadik
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik
országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes
adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb estben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség estén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell, erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is
megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése
szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását,
adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok
nyilvánosságát is, nem sérthetik.
A személyes adatok kezelését a 2011 évi törvény 5 § (1) bekezdése alapján végzi cégünk.

5. A kezelt adatok köre:
Az alábbi személyes adatokat – ha Érintett nyilatkozata határidőhöz kötött – legfeljebb 3 évig
kezeljük. Az adatok fizikai megsemmisítését adatvédelmi tisztviselőnk és Adatkezelő
képviselője végzi, minden negyedév végén. A megsemmisítésről jegyzőkönyv készül, amely
tartalmazza, hogy mely időszakra vonatkozik a fizikai megsemmisítés.
Alapesetben, Érintettre vonatkozó adatkezelés határozatlan ideig (visszavonásig) történik,
hogy az Érintett által megadott adatokat, fájlokat visszatérő rendelés esetén rugalmasan,
gyorsan és költséghatékonyan tudja Adatkezelő ismét Érintett megrendelésének teljesítésére
felhasználni.

Ha Értintett arra kifejezett írásos bejelentést tesz, az általa jelzett törlési igény beérkezése
utáni azonosítástól számított 3 napon belül, az Érintettre vontakozó minden adatot törlöljük
és adatait azon túl nem kezeljük.

1. Beszállítók, szolgáltatók, előadói tevékenységgel kapcsolatos ügyfelek
Cégnév: Annak cégnek, intézménynek a neve, ahol
az érintett dolgozik.
Név: Az érintett neve.
Beosztás: Az érintett beosztása.
Hivatali e-mail cím: Az érintett hivatali (céges) e-mail címe.
Hivatali telefonszám: Az érintett hivatali (céges) telefonszáma.
A fenti adatokat kizárólag beszállítóink, szolgáltatóink számláinak befogadásához, illetőleg
műsor- és rendezvényszervezéssel kapcsolatos ügyfelekkel kapcsolatos szerződéseink
megkötéséhez, a kapcsolódó számlák kiállításához használjuk. Abban az esetben, ha Érintett,
vagy Érintett Képviselője nem járul hozzá adatai kezeléséhez, a további kapcsolat
meghiúsulhat és az ebből eredő minden kár és felelősség Érintett Képviselőjét, illetve
Érintettet terheli.
Érintett kérésére címjegyzékünkből az érintett fent jelzett adatait legkésőbb 2 munkanapon
belül töröljük.

2. Hirdetést feladó ügyfelek
Hirdetést feladó neve/cégnév*: A hirdetés feladója.
Név*: Magánszemély esetén a fenti.
Számlázási cím*: Az érintett címe, számlázási címe.
E-mail cím: Az érintett hivatali e-mail címe.
Telefonszám: Az érintett hivatali telefonszáma.
Érintett nyilatkozata alapján Adatkezelő a fenti személyes adatokat kezeli (a *-gal jelölteket a számla kiállítása
céljából minden esetben, a nem jelölteket opcionálisan a hirdetés szövege kapcsán) hirdetésfeladáskor. A
hirdetés tárgyával, szövegével kapcsolatos információk, valamint a hirdetőre vonatkozó személyes adatokat
Érintett adja át Adatkezelő részére. Az adatkezelés Érintett nyilatkozata alapján önkéntesen történik.

3. Névjegy, levélpapír és egyéb dokumentációt igénylő ügyfelek
Név/cégnév*: A megrendelő neve.
Név*: Magánszemély esetén a fenti.
Számlázási cím*: Az érintett címe, számlázási címe.
E-mail cím: Az érintett hivatali e-mail címe.
Telefonszám: Az érintett hivatali telefonszáma.
Érintett nyilatkozata alapján Adatkezelő a fenti személyes adatokat kezeli (a *-gal jelölteket a számla kiállítása
céljából minden esetben, a nem jelölteket opcionálisan a megrendelt dokumentum kapcsán) a megrendelés
kapcsán. Az igényelt dokumentummal (névjegy, bélyegző, levélpapír stb) kapcsolatos információk, valamint a
személyes adatokat Érintett adja át Adatkezelő részére. Az adatkezelés Érintett nyilatkozata alapján önkéntesen
történik.

6. Hírlevelek, tájékoztató anyagok
Adatkezelő ajánlatokat tartalmazó hírleveleket nem továbbít. Eseti, előre telefonon történt
megkeresést követően küld elektronikus üzeneteket, ajánlatokat. Ebben az esetben üzleti
partnerinek nevét és az e-mail címét kezeli. Az adatkezelés ebben az esetben az 5.1. pont
szerint történik.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A megadott
személyes adatok valódiságáért Képviselő, illetve Érintett felel.
Üzleti leveleinkkel kapcsolatos minden e-mailen megtalálhatóak az alábbi hivatkozás:
Adatkezelési tájékoztató:
https://www.kisfutar.hu/adatkezelesi-tajekoztato

7. Az adatkezelés biztonsága
Tárhely, e-mail fiókok:
https://net23.com/hu
23VNet Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
E-mail forgalom:
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan
technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Weblapunk adatai:
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét,
sem más személyes adatot nem rögzít.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A
mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat
nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas
adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. ( 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analiytics szolgáltatás keretében.
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül un.
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló
technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról
és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési
szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a
Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A
remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem
alkalmasak.
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a
böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. ezek a lehetőségek böngészőtől függően,
de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken
találhatóak: http://www.google.com/privacy.html

8. Az érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatai helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését az
Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és székhelyéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, Adatkezelő nyilatkozik, hogy az 5. pontban leírt
adatokat nem továbbítja, hirdetés esetén a hirdetőújságban lévő – Érintett által megadott, a
hirdetés szövegében szereplő szöveget – teszi közzé.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25
napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a kért tájékoztatást.
A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést a törvény nem
zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet (még a törlést megelőzően) értesíti. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésetovábbítása
kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény
lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem
érte, az illetékes bírósághoz fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu), ennek
során dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
indítja meg.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu/

10. Adatvédelemről fogyasztóbarát egyszerűsítetttájékoztató

Amikor a kisfutar.hu szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja. Ez
automatikusan (IP cím, böngésző típus) történik. Honlapunkon űrlap, mely személyes
adatokat kezel, nincs, így ezen a módon nem kezeljük az Ön személyes adatait. Az Ön
személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos
jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait
követve.
Adatkezelő – személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog alapján – az
Érintettek adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási
módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
feltárásáról és felhasználásáról.
Személyes adat minden olyan adat, amely alapján az Érintett közvetve, vagy közvetlenül
azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.
Adatkezelőtől nem kerül átadásra harmadik félnek semmilyen információ – az Érintett írásos
belegyezése nélkül -, amiből Érintett személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható.
Érintett adatait minden esetben őrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és
technikai részről is az adatok biztonságának érdekében. Az oepsoft.hu oldalainak
megtekintésekor egyetlen természetes személy adatait nem fenyegeti veszély.
Adatkezelő kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat kizárólag kapcsolattartási célra,
statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A
kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai (és
esetlegesen cégünk könyvelője) ismerhetik meg, azokat a cégünk harmadik személynek nem
adja át. Érintett által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy
Érintett kérése esetén cégünk az adatbázisából törli.
Képviselő általi adatszolgáltatás önkéntes. Képviselő és Érintett megrendelésével,
illetve szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent
meghatározott felhasználásához. Érintettnek jogában áll bármikor kérni személyes adatainak
törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége
esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Cégünk az Érintett kérésére a kisfutar.hu, illetve cégünk által kezelt személyes adataival
kapcsolatban cégünk tájékoztatást ad, illetve azokat Érintett kérésére módosítja.
A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés
módszerével történő reklám közlés vonatkozásában adott kifejezett és egyértelmű
hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk
birtokában adja meg.
A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és
indokolás nélkül Adatfeldolgozóval írásban közölve visszavonhatja, mely esetben adatai
törlésre kerülnek és részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.
Érintett a kisfutar.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes
adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. Érintettnek jogában áll bármikor
kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az
adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát.
Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal!

Cégünk adatvédelmi tisztviselőjének adatai:
Név: Tótpál Szilvia
Beosztás: kültag, adatvédelmi tisztviselő
Hivatali e-mail cím: kisfutarhatvan @ gmail . com

 

Az Adatvédelmi tájékoztatónk letölthető INNEN!